תנאי שימוש

טופלינק (Toplink) במופיע בכתובת שם מתחם toplink.co.il (להלן: "האתר") הינו מיזם ישראלי מבית חברת Netolink ישראל (להלן: "החברה") ולכן תנאי שימוש של האתר הם אותם תנאי שימוש של החברה, עם השינויים המותאים לאתר זה.

נוסף על האמור בפסקה קודמת, חלים הוראות מרחיבות בעמוד זה.

תנאי פרסום עמוד עסק

האתר מאפשר לבית עסק, חנות או גוף עסקי אחר (להלן: "העסק") להציג פרטים אודות העסק בעמוד ייעודי ומפורט.

פרטים אודות העסק ניתנים להוספה על ידי בית העסק או מי מטעמו בלבד. העסק מצהיר כי הוא מסכים ומאשר כי הוא מוסמך להחליט בשם העסק על הקמת עמוד עסקי באתר ולבצע עסקאות מול האתר, ובפרט ביצוע תשלומים. העסק מצהיר כי הוא כשיר לביצוע עסקאות פיננסיות ומשפטיות והוא בגיר (מגיל 18 ומעלה).

האתר רשאי להציע פרסום עמוד עסק רגיל שהוא ניתן במסלול שירות מוזל או חינמי, או עמוד עסקי מקודם בתשלום באופן ובדרך שהוא יחליט על כך ובמחיר שייקבע לכך. ככלל, העמוד הרגיל הוא הבסיסי שכולל מידע בסיסי על העסק, ומידע כאמור ייקבע על ידי האתר בלבד. שאר הפרטים שלא נכללים, עשויים להיות בתשלום וכחלק מחבילה בתשלום.

האתר עשוי להציע חבילה לכל החיים, שהינה בתשלום אחד ללא הגבלה של משך או תקופת זמן בו העמוד ייחשב עמוד מקודם. משמעות לכל החיים היא המשמעות לכל משך הזמן שהאתר קיים ופעיל ומציע את השירות האמור.

העמוד יפורסם AS-IS באתר. לעסק לא תהיה כל טענה כלפי הנראות של העמוד העסקי, גופן טקסט, צבעים, מבנה, מיקום פרסום באתר או ענייני עיצוב ותצוגה למינהם.

במידה ולא נקבע אחרת, עמוד עסקי יפורסם ללא הגבלת זמן או תוקף. זאת בכפוף לעניין חלק הגבלת אחריות במדיניות התוכן הזו. אולם, עמוד עסקי בתשלום עשוי להיות מוגבל למשך תקופה מסויימת, לאחר תקופה זו העמוד יחזור להיות עמוד עסקי רגיל.

האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לשום נזק, במישרין או בעקיפין, שייגרם או שעשוי להיגרם, לעסק או לצד ג’ כתוצאה מפרסום העמוד העסקי או אי פרסומו, לרבות כתוצאה מעריכתו, שינוייו, מחיקתו, הסתכמות עליו או אי הסתמכות עליו.

האתר רשאי להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא התראה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי אתר חזית או מי מטעמה, גם בהקשר זה.

בכל עמוד עסק יכול שתהיה אפשרות למשתמש או למבקר לדרג את בית העסק. הדירוג נעשה מכוכב 1 ועד 5 כוכבים, כאשר מספר גבוה, משמעו כי הדירוג טוב יותר. אין באמור כך כי עסק עם דירוג גבוה יותר משמעו כי הוא טוב יותר או מומלץ יותר. בנוסף, האתר אינו משנה את הדירוג ואינו משפיע עליו. אולם, אם האתר ראה כי הדירוג מצד המשתמשים נעשה בכוונת תחילה על מנת לפגוע באותו עסק – האתר רשאי, אך אינו חייב, לשנות או להסיר את הדירוג האמור.

האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם עמוד עסקי של עסק בצורה כזו או אחרת, אם הוא לא עומד בתנאי מדיניות זו או לפי שיקול דעתו הבלעדי בלבד, ואינו מתחייב להסביר את הסיבה בגללה העמוד לא פורסם.

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות זו בכלל, הינך מצהיר כי תשפה את האתר ו/או מי מטעמו בכל נזק שייגרם לו, לרבות כל הוצאה כספית, כתוצאה מפרסום העמוד, או כתוצאה מהפרה, פגיעה או עבירה לפי כל דין. המוסמך לדון בעניין מדיניות תוכן זו הוא בית משפט ישראלי בלבד, ובמדינת ישראל.

תנאי פרסום כתבה

התנאים בעניין, בשלב זה הם אותם תנאים כמו האמור במדיניות פרסום ועריכת תוכן של אתר "חזית מגזין צרכנות" המופעל על ידי החברה.