תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

טופלינק (Toplink) בכתובת שם מתחם toplink.co.il (להלן: "האתר") הינו מיזם ישראלי מבית חברת Netolink ישראל (להלן: "החברה") ולכן תנאי שימוש ומדיניות פרטיות של האתר הם אותם תנאים של החברה ככתוב בכתובת netolink.co.il, עם השינויים המותאים לאתר זה.

נוסף על האמור בפסקה קודמת, חלים הוראות מרחיבות בעמוד זה.

במקרה של סתירה בין הוראות לפי מדיניות זו ולפי פסקה קודמת, ההוראות אשר מגנות יותר על האתר יהיו העדיפות.

בתנאים אלו:

 • "משתמש" – כל אדם המבקר או נכנס אל האתר.
 • "עסק" – בית עסק, חנות, גוף עסקי, ארגון, אתר אינטרנט וכל גוף אחר המופיע באתר ו/או יש נתונים אודות יצירת קשר לגביו באתר האינטרנט או מידע אחר.
 • "עמוד עסקי" או "עמוד עסק" – עמוד באתר בו מופיעים פרטים אודות עסק ויש בו פרטי יצירת קשר כדוגמת מספר טלפון ו/או כתובת ו/או קישור לאתר האינטרנט שלו.

זכויות יוצרים

מי שזכויות היוצרים או הקניין שלו נפגעו דרך האתר, רשאי לפנות לצורך בירור ולפרטים נוספים.

הגבלת אחריות

תכני האתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי, לא ייעוץ משפטי, לא ייעוץ פיננסי ולא ייעוץ אחר, בין אם דרוש לו רישיון על פי חוק ובין אם לא. השימוש בתכנים נעשה באחריות המשתמש בלבד. האתר לא אחראי על התוכן וההשלכות כתוצאה מכך.

תכני האתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי, לא ייעוץ משפטי, לא ייעוץ פיננסי ולא ייעוץ אחר, בין אם דרוש לו רישיון על פי חוק ובין אם לא. השימוש בתכנים נעשה באחריות המשתמש בלבד.

האתר או מי מטעמו, אינם אחראים לשום נזק, במישרין או בעקיפין, שייגרם או עשוי להיגרם למשתמש או למי מטעמו או למי שפעל מטעמו, כתוצאה משימוש באתר או אי שימוש בו, הסתמכות על האתר או אי הסתמכות, הצגת התוכן או אי הצגתו, הפסקת הצגת התוכן, הגבלת הכניסה למשתמש, הפסקת פעילות האתר, העברתו לאחר וסיבה אחרת בעניין האתר.

מובהר כי האתר עשוי להציג קישורים או פרסומות לאתרים אחרים, שאינם של האתר או של Netolink. האתר או מי מטעמו אינם אחראים על תקינות או בטיחות האתר, שלמותו או תוכנו, ההתקשרות עם אותו מפרסם או בעל אתר או מי מטעמם, ואין האתר אחראי על תוכן המודעה או הפרסומת, על שלמותה, דיוקה או אמינותה. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר או מי מטעמו ולא לרבות ההשלכות כתוצאה מכך.

יצויין כי פרסום כתבה ו/או הכתבה לרבות תוכנה, לפי מדיניות פרסום תוכן של האתר, איננה בגדר של "פרסומת" לפי הגדרתה בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981. לפיכך, פרסום כתבה איננה פרסום פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת.

על אף האמור בפסקה קודמת, ככל שתוכן הכתבה יהיה פרסומת, והמשתמש כהגדרתו במדיניות פרסום תוכן (קרי, מפרסם הכתבה) ישלם על כך סכום כספי בגין הפרסום, האתר רשאי לאפשר תוכן שהוא פרסומת ובלבד שיוצג כי מדובר על פרסום כאמור.

האתר מציג עמודי עסק ובהם פרטים ליצירת קשר עם העסק, כולל טופס יצירת קשר. אנחנו עשויים להעביר מידע לבית העסק בעניין הפניות שנפנו אליו, ולרבות התוכן המופיע בו כולל השדות אותם התקבל למלא הפונה. יחד עם זאת, פנייה לאתר זה או לבית עסק דרך טופס יצירת קשר בעמוד העסק אינו מהווה פנייה רשמית לבית העסק, מאחר שעמוד העסק אינו עמוד רשמי ואינו מיועד להיות עמוד רשמי של העסק. לפיכך, על המשתמש הפונה לפנות באופן רשמי וישיר אל בית העסק באמצעות הפרטים ליצירת קשר עימו המופיעים באתר האינטרנט הרשמי או בערוצים נוספים רשמיים שבית העסק מפעיל אותם.

יצויין כי האתר או החברה לא יהיו אחראים לכל התנהלות בין המשתמש לבין העסק.

תנאי פרסום עמוד עסק

האתר מאפשר לעסק להציג פרטים אודותיו דרך עמוד עסקי.

פרטים אודות העסק ניתנים להוספה על ידי בית העסק או מי מטעמו בלבד. העסק מצהיר כי הוא מסכים ומאשר כי הוא מוסמך להחליט בשם העסק על הקמת עמוד עסקי באתר ולבצע עסקאות מול האתר, ובפרט ביצוע תשלומים. העסק מצהיר כי הוא כשיר לביצוע עסקאות פיננסיות ומשפטיות והוא בגיר (מגיל 18 ומעלה).

האתר רשאי להציע פרסום עמוד עסק רגיל שהוא ניתן במסלול שירות מוזל או חינמי, או עמוד עסקי מקודם בתשלום באופן ובדרך שהוא יחליט על כך ובמחיר שייקבע לכך. ככלל, העמוד הרגיל הוא הבסיסי שכולל מידע בסיסי על העסק, ומידע כאמור ייקבע על ידי האתר בלבד. שאר הפרטים שלא נכללים, עשויים להיות בתשלום וכחלק מחבילה בתשלום.

האתר עשוי להציע חבילה לכל החיים, שהינה בתשלום אחד ללא הגבלה של משך או תקופת זמן בו העמוד ייחשב עמוד מקודם. משמעות לכל החיים היא המשמעות לכל משך הזמן שהאתר קיים ופעיל ומציע את השירות האמור.

העמוד יפורסם AS-IS באתר. לעסק לא תהיה כל טענה כלפי הנראות של העמוד העסקי, גופן טקסט, צבעים, מבנה, מיקום פרסום באתר או ענייני עיצוב ותצוגה למינהם.

במידה ולא נקבע אחרת, עמוד עסקי יפורסם ללא הגבלת זמן או תוקף. זאת בכפוף לעניין חלק הגבלת אחריות במדיניות התוכן הזו. אולם, עמוד עסקי בתשלום עשוי להיות מוגבל למשך תקופה מסויימת, לאחר תקופה זו העמוד יחזור להיות עמוד עסקי רגיל.

האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לשום נזק, במישרין או בעקיפין, שייגרם או שעשוי להיגרם, לעסק או לצד ג’ כתוצאה מפרסום העמוד העסקי או אי פרסומו, לרבות כתוצאה מעריכתו, שינוייו, מחיקתו, הסתכמות עליו או אי הסתמכות עליו.

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא התראה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או החברה או מי מטעמה, גם בהקשר זה.

בכל עמוד עסק יכול שתהיה אפשרות למשתמש או למבקר לדרג את בית העסק. הדירוג נעשה מכוכב 1 ועד 5 כוכבים, כאשר מספר גבוה, משמעו כי הדירוג טוב יותר. אין באמור כך כי עסק עם דירוג גבוה יותר משמעו כי הוא טוב יותר או מומלץ יותר. בנוסף, האתר אינו משנה את הדירוג ואינו משפיע עליו. אולם, אם האתר ראה כי הדירוג מצד המשתמשים נעשה בכוונת תחילה על מנת לפגוע באותו עסק – האתר רשאי, אך אינו חייב, לשנות או להסיר את הדירוג האמור.

האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם עמוד עסקי של עסק בצורה כזו או אחרת, אם הוא לא עומד בתנאי מדיניות זו או לפי שיקול דעתו הבלעדי בלבד, ואינו מתחייב להסביר את הסיבה בגללה העמוד לא פורסם.

האתר רשאי לערוך או לשנות בכל עת את הפרטים המופיעים בעמוד העסק, לרבות עדכון פרטי יצירת קשר, תיאור אודות העסק, כותרות, קישורים וכדומה. האתר רשאי למחוק עמוד עסק ללא התראה מראש, אם יחליט על כך בהתאם למדיניות או לפי שיקול דעת בלעדי

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות זו בכלל, הינך מצהיר כי תשפה את האתר ו/או מי מטעמו בכל נזק שייגרם לו, לרבות כל הוצאה כספית, כתוצאה מפרסום העמוד, או כתוצאה מהפרה, פגיעה או עבירה לפי כל דין. המוסמך לדון בעניין מדיניות תוכן זו הוא בית משפט ישראלי בלבד, ובמדינת ישראל.

דרישות בסיסיות לפרסום עמוד עסק הם שם עסק, מספר טלפון, תיאור העסק, כתובת או אזור מתן שירות/מכירה. מעבר לכך, כל שדות החובה בטופס הוספת עסק הם הכרחיים.

הנחיות לגבי עמוד עסק:

 • שם העסק – חייב להכיל את השם התקין של העסק או המותג שלו. לא יכול להכיל את שם העיר או המדינה (אלא במקרים מיוחדים), הוא לא יכול להכיל רק מילות מפתח כמו "אינסטלציה", "תיקון מחשבים".
 • תיאור העסק – השירותים הניתנים על ידו או המוצרים הנמכרים על ידו. אין צורך לפרט רשימה ארוכה מלאה, ניתן בקטגוריות או קטגוריות משנה, כך שהגדרה שלהם היא המדוייקת ביותר למה שנמכר או מוצע. למשל עבור חנות אופנה ניתן לציין בגדי נשים, נעליים, ציוד ספורט וכד'. אין צורך לפרט לפי מוצר מוצר.
 • טלפון – מספר טלפון ישראלי בלבד, כאשר הוא מספר נייח או נייד או מספר מוקד (מקוצר או 1-800 לדוגמה). אסור לתת מספר מקשר של חברות או אתרי אינטרנט לצורך מדידת שיחות.
 • כתובת – יש לספק את הכתובת של בית העסק בו הוא מקבל שירות או מוכר את מוצריו, או הכתובת בה ניתן לקבל שירות לקוחות, תמיכה, החזרות מוצרים, משלוח וכדומה. עבור עסקים של שירות, ניתן לציין אזור פעילות. עבור עסקים עם סניפים, ניתן לציין מספר סניפים בארץ.
 • קישור לאתר האינטרנט – יש לתת קישור לאתר האינטרנט הרשמי של העסק בלבד. אנחנו לא מאשרים קישור לעמודים ברשתות חברתיות או מנועי חיפוש (כמו פייסבוק, אינסטגרם, מפות גוגל ואחרים), קישורים לאתרים אחרים שלא בבעלות העסק (כמו אינדקסים למינהם) וכן איננו מאשרים קישורים של אתרים שנבנו במערכת הקמת אתרים עם תת דומיין (כמו business.site ואחרים).

תנאי פרסום כתבה

מדיניות פרסום ועריכת תוכן היא רשימה של תנאים, כללים, הוראות והנחיות בעת פרסום כתבה.

האמור במדיניות תוכן זו כתובה בלשון זכר וזאת לצרכי נוחות בלבד, האמור מכוון הן לזכר והן לנקבה, הן ליחיד והן לרבים.

מדיניות תוכן זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וממדיניות הפרטיות (להלן שני אלו ביחד: "תנאים נוספים") של אתר טופלינק. מובהר כי מדיניות תוכן זו מוסיפה על ההוראות של התנאים הנוספים, אך אינה גורעת מהם בשום אופן. הסכמה לתנאים אלו, מהווה הסכמה גם לתנאים הנוספים.

הסכמה לתנאים

משתמש, בעל עסק, כותב או כל מי שמעוניין לפרסם כתבה באתר טופלינק, לרבות מי מטעמו של אחד מאלה (להלן: "המשתמש") מסכים כי קרא והסכים לתנאי מדיניות תוכן זו, וכי יפעל לפיה בלבד.

משתמש שלא מסכים למדיניות התוכן הזו, כולה, מרביתה, מקצתה או כלל לא, אינו רשאי לפרסם כתבה במישרין או בעקיפין באתר טופלינק.

מדיניות זו עשויה להתעדכן מעת לעת, והיא חלה מיידית בדיעבד. טופלינק אינו מתחייב לעדכן או לפרסם בדבר השינויים, בין אם הם מהותיים ובין אם לא. כל משתמש רשאי להיכנס לעמוד זה כדי לעיין באותו מידע.

זהות המשתמש

משתמש המעוניין לפרסם כתבה כאמור לפי מדיניות זו, חייב להיות קשור לזהות מפרסם הכתבה או בעל העסק המעוניין בפרסום הכתבה.

אם הינך גורם חיצוני למשתמש, לרבות חברת יחסי ציבור או אדם פרטי העוסק בתחום פרסום או כתיבת כתבה – אינך רשאי לפרסם תוכן בעד גורם אחר.

הנחיות פרסום כתבה

להלן מובאים כללים והנחיות לגבי פרסום הכתבה

 • תוכן ייחודי ומקורי – הינך מאשר ומצהיר כי התוכן הוא אינו מועתק ו/או אינו משוכתב ו/או אינו מתורגם ו/או אינו כזה שהופיע בצורה כזו או אחרת בערוץ תקשורת או ערוץ שיווקי אחר לפני מועד הפרסום באתר טופלינק. הוראה זו נועדה להבטיח כי מדובר על תוכן חדש ורענן עבור קהל היעד של טופלינק.
 • נושא הכתבה – היך רשאי לכתוב ולפרסם כתבה בעיקר בנושאי צרכנות, עסקים, משפט, פנאי ובידור ועוד.
 • שפה – מבלי לפגוע בחוק שיוויון זכויות, האתר הוא בעברית בלבד ולפיכך שפת הכתבה המוסכמת היא שפה עברית בלבד.
 • סוג הכתבה – הכתבה יכולה להיות בתור טיפים, תחקירים, מדריכים, רשימות, מאמרי דעה, סקירות ועוד. זאת בתנאי שאין מדובר על פרסומת או פרסום או קידום.
 • מבנה הכתבה – על הכתבה להיות באורך של לפחות 350 מילים. אורך הכותרת הוא עד 50 תווים כולל ריווחים וסימנים. יש לעשות שימוש בפיסוק נכון, בכותרות ובתתי כותרות, ובשאר רכיבי הכתבה לרבות לעניין דקדוק. יש לוודא כי לא קיימות שגיאות כתיב או תחביר.
 • תוכן הכתבה – הכתבה יכולה להכיל גם תמונות, סרטון יוטיוב / פייסבוק, טבלאות או מצגות.
 • תמונה ראשית – אם טופלינק חייב אותך להוסיף תמונה זו או ברצונך להוסיף אותה, אז יש להוסיף תמונה ראשית אחת בפורמט PNG או JPG, כאשר מימדיה הם לפחות 640 פיקסלים לרוחב ו-360 פיקסלים לאורך ולכל היותר ביחס 1200 פיקסלים לרוחב ו-675 פיקסלים לאורך. קנה מידה מקובל הוא בין 1:1.7778 (רוחב:אורך) ועד 1:2.25. משקל מירבי הוא 125 קילובייט.
 • קישור חיצוני – הכתבה יכולה להכיל קישור אחד לאתר האינטרנט שלך.
 • פרטי יצירת קשר – הינך רשאי לפרסם פרטי יצירת קשר של העסק המפרסם את הכתבה.

על אף האמור לעיל בחלק זה, ומבלי לגרוע מהאמור בחלק זכויות יוצרים, אינך רשאי לפרסם כתבות בנושאים הקשורים למין, אלכוהול, טבק ומוצריו, או כל תוכן שעשוי לפגוע באופן של ממש באוכלוסייה כזו או אחרת, לרבות במצב הכספי או הבריאותי שלה, או תוכן לא חוקי לפי הוראות כל דין.

תנאים נוספים

הכתבה תפורסם AS-IS באתר האינטרנט של טופלינק. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הנראות של הכתבה, גופן טקסט, צבעים, סוג האתר, סוג מבנה, מיקום פרסומה באתר, הקטגוריה או ענייני עיצוב ותצוגה אחרים באתר.

במידה ולא נקבע אחרת בעמוד פרסום כתבה או בתנאים אחרים, הכתבה תפורסם באתר ללא הגבלת זמן או תוקף. זאת בכפוף לעניין חלק הגבלת אחריות במדיניות התוכן הזו.

אופן הפרסום

טופלינק רשאי לקבוע מעת לעת את אופן פרסום הכתבה, לרבות תנאיה. אופן הגשת הכתבה עשויה להיות באמצעות טופס ייעודי.

על אף האמור בפסקה קודמת, אם אתר טופלינק קבע כי פרסום כתבה מחייב יצירת חשבון, אז יחולו גם ההוראות הבאות:

 • משתמש שמעוניין לפרסם כתבה, נדרש להיות עם חשבון כותב באתר טופלינק. ניתן ליצור את החשבון על ידי הרשמה בחינם ולאחר מכן התחברות עם פרטי כניסה שנבחרו. המשתמש יצטרך לאמת את הפרטים באמצעות הודעה שתישלח לדואר אלקטרוני איתו בוצעה ההרשמה.
 • למשתמש תהיה זכות להיכנס לאזור אישי בו מופיעים כל הכתבות שפורסמו, עריכת פרטי חשבון וסיסמא וכן ביצוע עריכה של הכתבות שפורסמו. למשתמש תהיה גם זכות לערוך את הכתבה אם נמצאה שגיאה או אם ברצונו לבצע שינויים או תיקונים שונים.
 • במועד פרסום הכתבה, היא תישלח לבדיקת מנהל אתר טופלינק, אשר יקבע אם לאשר או לא לפי הכתוב בחלק שמירת זכויות.

זכויות יוצרים

הינך מצהיר כי הינך בעל זכויות היוצרים של הכתבה אותה הינך מפרסם, לרבות הטקסט, התמונות, סגנון כתיבה או כל פרט המוגן בזכויות יוצרים.

על אף האמור בפסקה קודמת, אם אינך בעל זכויות היוצרים, אך הינך בעל זכויות שימוש בתוכן, שלפי זכויות אלו, הינך רשאי להעביר את זכויות השימוש לגורם אחר – יראו בכך כאילו הינך בעל זכויות היוצרים לעניין מדינות תוכן זו בלבד.

הינך מצהיר כי אינך מפרסם כל תוכן, פרט או מידע שהוא אסור לפרסום לפי כל דין, חוק, חקיקה, צו, פסיקה, הוראה או בגלל איסור פרסום לפי כל דין.

מבלי לגרוע מכל האמור בחלק זה, בעת פרסום הכתבה הינך מקנה זכויות שימוש בכתבה ולרבות בכל תוכן המופיע בה לאתר טופלינק ו/או למי מטעם טופלינק, וזאת ללא תמורה וללא תשלום על כך. לא תהיה לך טענה כלפי שימוש או פרסום הכתבה באתר או שיתופה בערוצי שיווק אחרים כדוגמת הרשתות החברתיות, מנועי חיפוש ועוד.

מדיניות פרטיות ותנאי חשבון באתר למשתמשים

אם חלים הוראות המחייבות יצירת חשבון באתר, אזי יחולו הוראות נוספות כאמור בחלק זה.

משתמש מתחייב כי הוא רשאי לפי כל דין ליצור חשבון באתר ולהתקשר בהסכמים משפטיים כאמורים במדיניות זו ובתנאים הנוספים של אתר טופלינק.

על מנת ליצור חשבון, המשתמש נדרש לספק כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא (עשוייה להינתן באופן אוטומטי מהמערכת). המשתמש עשוי להידרש למלא פרטים נוספים, לרבות שמו המלא, מספר טלפון, כתובת, ואף פרטים אחרים לפי העניין.

המשתמש אחראי לניהול החשבון שלו, לרבות דאגה לסיסמא, אבטחה ולפרטים הנוספים.

המשתמש רשאי לשנות את הסיסמא או כתובת האימייל, בהתאם לדרישתו, ובמקרים שלפי דין או פסיקה, גם מחיקת החשבון.

למרות האמור מקודם, למשתמש לא תהיה כל טענה אם טופלינק יחליט על הפסקה או איסור יצירת חשבון באתר, באופן זמני או קבוע, או מחיקת חשבון כזה או אחר, או הגבלת חשבון.

שמירת הזכויות

טופלינק שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם כתבה כזו או אחרת, אם היא לא עומדת בתנאי מדיניות תוכן זו או לפי שיקול דעתו הבלעדי בלבד, ואינו מתחייב להסביר את הסיבה בגללה הכתבה לא פורסמה.

מבלי לגרוע מהאמור בחלק זה, טופלינק רשאי לערוך כל כתבה בכל עת ולעשות בה תיקונים, לרבות בדרך של שינוי מבנה או שינוי כל תוכן המצוי בה, כולל הוספה או מחיקה של תוכן אחר, או הסרתה באופן מלא, וזאת ללא צורך בהסכמת המשתמש ולפי שיקול הדעת הבלעדי.

אי תחולה

טופלינק או מי מטעמה רשאים להציג פרסומות או מודעות, או להציג טפסים לקבלת פניות של משתמשים שמעוניינים בשירות או במוצר, להציג קישורים כאלו או אחרים או בכל צורה שהיא – בין אם טופלינק או מי מטעמה מקבלים על כך תמורה כספית ובין אם לא.

מבלי לגרוע מהכתוב בפסקה קודמת, בעת פרסום הכתבה, הינך מצהיר כי אינך זכאי לקבל תשלום בעד כתיבת הכתבה ואינך זכאי לקבל כל תשלום או תמלוג או תמורה אחרת, בין אם בכסף או בשווה כסף.

הינך מצהיר כי פרסום הכתבה באופן חד פעמי או לעיתים, אינו מהווה יחסי עובד-מעביד ("יחסי עבודה") ואינך זכאי לקבל תשלום שכר עבודה עבור כך.

תשלום

טופלינק או מי מטעמה רשאים לגבות תשלום בעד פרסום כתבה באתר, בשיעורים ובתנאים שייקבעו מעת לעת על ידי אתר טופלינק ויפורסמו באזור המתאים לכך במיקום פרסום הכתבה.

על אף הכתוב בפסקה קודמת, טופלינק מאפשר לפרסם כתבה במספר חבילות שונות אשר עלותן משתנה מעת לעת ולפי שיקול החברה. ייתכן כי חבילה מסויימת תהיינה ללא כל עלות מצד מפרסם הכתבה.

טופלינק או מי מטעמו, או רשאית להציע תשלום בעד קניית קישורים לכתבה כזו או אחרת, לרבות כתבה שפורסמה על ידי המשתמש. הקישור הוא למשך שנה אחת או עד לתקופות האמורות בתנאים נוספים לעניין הגבלת אחריות. טופלינק או מי מטעמה רשאים להשאיר את הקישור ללא הגבלה של זמן וללא תשלום, אם לא דרשו כך מהמפרסם.

הגבלת אחריות

טופלינק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לשום נזק, במישרין או בעקיפין, שייגרם או שעשוי להיגרם, למשתמש או לצד ג' כתוצאה מפרסום הכתבה או אי פרסום הכתבה, לרבות כתוצאה מעריכתה, שינוייה, מחיקתה, הסתכמות עליה או אי הסתמכות עליה.

טופלינק רשאי להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא התראה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או מי מטעמה, גם בהקשר זה.

שיפוי

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות זו בכלל ובחלק הגבלת אחריות בפרט, הינך מצהיר כי תשפה טופלינק ו/או מי מטעמו בכל נזק שייגרם לה, לרבות כל הוצאה כספית, כתוצאה מפרסום הכתבה, או כתוצאה מהפרה, פגיעה או עבירה לפי כל דין.

סמכות שיפוטית

המוסמך לדון בעניין מדיניות תוכן זו הוא בית משפט ישראלי בלבד, ובמדינת ישראל.

תחולה

תנאים אלו חלים גם על אתרי אינטרנט אחרים שצויינו כי הם משתמשים במדיניות התוכן הזו ולפי הקישור של מדיניות זו. אתרי אינטרנט הרשאים להשתמש הם של טופלינק או של החברה המפעילה את אתר טופלינק.

מבלי לגרוע מהאמור בפסקה קודמת, החברה תהיה רשאית לפרסם כתבה באתר אינטרנט אחר מטעמה או לפרסם כתבה באתר טופלינק במקום באתר האחר לפי שיקול דעתה בלבד.

מדיניות פרטיות

טופלינק (Toplink) במופיע בכתובת שם מתחם toplink.co.il (להלן: "האתר") הינו מיזם ישראלי מבית חברת Netolink ישראל (להלן: "החברה") ולכן מדיניות הפרטיות של האתר היא אותה המדיניות הפרטיות של החברה, עם השינויים המותאים לאתר זה.

בנוסף לאמור בפסקה קודמת ככל שמשתמש, בעל עסק, כותב או כל מי שמעוניין לפרסם כתבה באתר, לרבות מי מטעמו של אחד מאלה (להלן: "המשתמש") נדרש או מעוניין ליצור חשבון באתר, חלים גם ההוראות הבאים להלן.

משתמש מתחייב כי הוא רשאי לפי כל דין ליצור חשבון באתר ולהתקשר בהסכמים משפטיים כאמורים במדיניות זו ובתנאים הנוספים של האתר.

על מנת ליצור חשבון, המשתמש נדרש לספק כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא (עשוייה להינתן באופן אוטומטי מהמערכת). המשתמש עשוי להידרש למלא פרטים נוספים, לרבות שמו המלא, מספר טלפון, כתובת, ואף פרטים אחרים לפי העניין.

המשתמש אחראי לניהול החשבון שלו, לרבות דאגה לסיסמא, אבטחה ולפרטים הנוספים. המשתמש רשאי לשנות את הסיסמא או כתובת האימייל, בהתאם לדרישתו, ובמקרים שלפי דין או פסיקה, גם מחיקת החשבון.

למרות האמור מקודם, למשתמש לא תהיה כל טענה אם האתר יחליט על הפסקה או איסור יצירת חשבון באתר, באופן זמני או קבוע, או מחיקת חשבון כזה או אחר, או הגבלת חשבון.